Ο σύλλογος μας

Ο Σύλλογος "ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΕΛΠΙΔΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ" ιδρύθηκε το 1999.

Ο πυρήνας της ίδρυσης του είναι µία οµάδα γονέων και κηδεµόνων, ατόµων µε αναπηρία και ευαισθητοποιηµένων πολιτών. Ο Σύλλογος είναι µη κερδοσκοπικός.

Το Διοικητικό Συµβούλιο:

Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι 7µελές.
Η εξελεγκτική επιτροπή του Συλλόγου είναι 3µελής.

Τα µέλη τους είναι αιρετά και εκλέγονται κάθε τρία χρόνια

Ο Σύλλογος είναι µέλος:
- της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Γονέων & Κηδεµόνων Ατόµων µε αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.µε.Α.)
- της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία "ΕΣΑμεΑ".
- του Εθνικού Δικτύου" ΤΥΡΤΑΙΟΣ" του Κέντρου Ανάπτυξης Πολιτισµού - Προσαρµοσµένου Αθλητισµού - ΚΑΠΠΑ 2000.
- του τοπικού Δικτύου Κοιvωvικήc Αλληλεγγύης Νοµού Εύβοιας.
- "αναπηρία τώρα" , disabled.gr

Eίναι εvταγµέvος:
- στο Εθvικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τοµέα µη κερδο­σκοπικού χαρακτήρα 08209ΣΥΝI2026038Ν/0609.
- στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών µη Κυβερνητικών Οργανώσεων 08209ΣΥΝI2026038Ν/0536.
- στο Νοµαρχιακό Μητρώο Φορέων Κοιvωvικής Φροvτiδας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε αυξ. αρ.l.

Σκοποi σύµφωνα µε το καταστατικό:
Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και η παροχή βοήθειας σε άτοµα ή οµάδες µε οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας καθώς και στις οικογένειές τους που υφίστανται κάθε είδους κακοποίηση ή προσβολή.

Η δηµιουργία σύγχρονων προστατευοµένων εργαστηρίων ολοήµερης ή µερικής απασχόλησης.

Η µέριµνα και φροντίδα δηµιουργίας εστιών (όχι ασυλικής µορφής ) για µόνιµη, αυτόνοµη ή ηµιαυτόνοµη διαβίωση των Α.µε.Α, µε οποιαδήποτε µορφή αναπηρίας ως αναφέρεται στο καταστατικό µας (βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών).

Η ενηµέρωση - ευαισθητοποίηση όλων των φορέων του Νοµού.

Η δηµιουργία οικονοµικής υποδοµής µέσω, κοινοτικών κονδυλίων, δωρεών, οικονοµικών ενισχύσεων, εισφορών µέσω εκδηλώσεων, επιχορηγήσεων.

Η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης για θέµα τα που αφορούν τα Α.µε.Α

Η επικοινωνία µε Συλλόγους που αναπτύσσουν παράλληλες δράσεις σ’ όλη την Ελλάδα. καθώς και µε Ευρωπαϊκά συγγενή Ιδρύµατα.

Η παρότρυνση και επιδίωξη έρευνας που αφορά τα Α.µε.Α Πανευβοϊκά.

Η κοινωνική ένταξη των νέων µε αναπηρία στον κοινωνικό ιστό και προώθηση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

Η ανάδειξη του µορφωτικού επιπέδου των Α.µε.Α. µε ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές και άλλες παράλληλες δραστηριότητες.

Η ανάπτυξη της εθελοντικής εργασίας για την καταπολέµηση του κοινωνικού" ρατσισµού" και του κοινωνικού αποκλεισµού των Α.µε.Α

Η προσπάθεια θεσµοθέτηση ς νόµων για την ποιότητα ζωής των Α.µε.Α

Η παρότρυνση προσέλευσης και εκπαίδευσης εθελοντών.

Η δηµιουργία κατασκηνώσεων Α.µε.Α µε τη σύµπραξη φορέων.

Η δηµιουργία µόνιµου εκθετηρίου για την προώθηση των εργασιών των Α.µε.Α

Η δηµιουργία µονάδων µέσω των προγραµµάτων Αγροτουρισµού για Α.µε.Α

 

Μενού

Όλοι γνωρiζουµε ότι η ευηµερiα ενός τόπου εξαρτάται και από την ευαισθησiα επiλυσης των κοινωνικων προβληµάτων. υπολογiζοντας µε όσα στοιχεiα έχουµε µέχρι σηµερα συγκεντρωσει, ότι το ποσοστό Α.µε.Α πάσης φύσεως. µορφης και ηλικiας θεωρεiται ότι ξεπερνά τα 3500 άτοµα στο Νοµό µας και µάλιστα µε έντονο καταγεγραµµένο πρόβληµα σε ορσµένες περιοχές. Θεωρούµε ότι παρά τα θετικά βηµατα στους τοµεiς της κοινωνικης πολιτικης για τα Α.µε.Α. εiναι αναγκαiα η περαιτέρω βελτiωση όλων των συνθηκών που θα υποβοηθήσουν στην ισότιµη συµµετοχή των Α.µε.Α. στο κοινωνικό γiγνεσθαι.